Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Privacy

De maatschap Stadermann Luiten Advocaten (verder: Stadermann Luiten), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24448291, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Stadermann Luiten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Stadermann Luiten persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan het kantoorgebouw van Stadermann Luiten;
c. bezoekers van de website van Stadermann Luiten;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Stadermann Luiten;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Stadermann Luiten contact opnemen of van wie Stadermann Luiten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar maten, medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Stadermann Luiten verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) dan wel schriftelijk heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaakandere persoonsgegevens;
b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
c. door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoor van Stadermann Luiten zijn vastgelegd. Bij de ingang van het kantoor van Stadermann Luiten worden camerabeelden gemaakt om bij calamiteiten te weten wie zich in het kantoor bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel 24 uur bewaard en daarna gewist;
d. Stadermann Luiten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

Voor zover de website van Stadermann Luiten hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter en LinkedIn bevat, geldt het volgende. Als op deze hyperlinks of knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website c.q. het desbetreffende social media platform. Stadermann Luiten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Stadermann Luiten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de
privacystatement van deze platformen.

3. Doeleinden verwerking
Stadermann Luiten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
c. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie die voor een betrokkene van belang kan zijn;
d. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens
bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
e. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
f. het verbeteren van de kantoorwebsite www.stadermannluiten.nl;
g. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Stadermann Luiten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (makelaar, verzekeringsmaatschappij);
c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft die advocaten verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar).

5. Beveiliging
Stadermann Luiten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@stadermannluiten.nl.

6. Verwerkers
Stadermann Luiten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Stadermann Luiten persoonsgegevens verwerken. Stadermann Luiten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Stadermann Luiten maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

7. Persoonsgegevens delen met derden
Stadermann Luiten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de makelaar, verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Stadermann Luiten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Doorgifte buiten de EER
Stadermann Luiten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Stadermann Luiten er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9. Bewaren van gegevens
Stadermann Luiten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

10. Wijzigingen privacystatement
Stadermann Luiten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Stadermann Luiten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft het recht Stadermann Luiten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Stadermann Luiten door een e-mailbericht te sturen naar info@stadermannluiten.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Stadermann Luiten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stadermann Luiten door een e-mailbericht te sturen naar info@stadermannluiten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).