Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Algemene voorwaarden

  1. De maatschap bestaat uit praktijkvennootschappen. Op verzoek doet de maatschap opgave van de vennootschappen waaruit zij bestaat. Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend gesloten met de maatschap en niet met enige aan de maatschap verbonden persoon of vennootschap. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat de opdracht door een bepaalde aan de maatschap verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
  2. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap – en voor zover nodig gezien lid 1, de vennootschappen die daaraan verbonden zijn, alsmede de partners en allen die daar werkzaam zijn – is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de maatschap tegen beroepsaansprakelijkheid. Op verzoek geeft de maatschap inzage in de polis en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
    Indien een aanspraak niet onder deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerd honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortspruit.
  3. Niet alleen de maatschap maar ook iedere aan de maatschap verbonden of vroeger verbonden (rechts)persoon en hun rechtsopvolgers, waaronder ook degene die de werkzaamheden feitelijk uitvoert, alsmede derden met wie de maatschap samenwerkt, kunnen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  4. Op de beperking van aansprakelijkheid zal geen beroep gedaan worden wanneer de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een met de leiding belaste persoon binnen de maatschap.
  5. De maatschap, haar partners en allen die daar werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden en zijn gerechtigd een beperking van aansprakelijkheid van derden ten opzichte van de cliënt te aanvaarden.
  6. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Daarvoor in aanmerking komende klachten kunnen, na een interne klachtenbehandeling, worden voorgelegd aan de Geschillen-commissie Advocatuur.
  7. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met uitzondering van het in lid 6 bepaalde is alleen de Rechtbank Rotterdam bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  8. Indien de Nederlandse tekst van deze voorwaarden afwijkt van de Engelse tekst zal de Nederlandse tekst prevaleren.