Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

HR 3 april 2020 ECLI:NL:HR:2020:587

Een partij wijzigt gedurende de procedure haar hoedanigheid. In eerste instantie vordert de Stichting een verklaring voor recht alsmede schadevergoeding als vertegenwoordiger van een groot aantal personen, zonder dat deze personen zelf partij zijn in deze procedure. Later wijzigt de Stichting haar eis en stelt dat zij optreedt als claimstichting in de zin van art. 3:305a BW. Uitgangspunt is dat een partij noch door wijziging van eis, noch anderszins in de loop van een procedure in een andere hoedanigheid kan gaan optreden dan die waarin zij haar vordering bij aanvang van de procedure heeft ingesteld. Dit vloeit voort uit de eisen van een goede procesorde. In deze procedure is van belang dat de Stichting al in een zeer vroeg stadium haar eis heeft gewijzigd, de wederpartij bovendien rekening mee hield met de mogelijkheid dat de Stichting beoogde ook in de hoedanigheid van claimstichting een vordering in te stellen en de wederpartij bovendien door de wijziging van partijhoedanigheid niet in haar processuele belangen is geschaad. Onder deze omstandigheden mag van het genoemde uitgangspunt worden afgeweken.

Print

3 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:587