Is het maatschappelijk onbetamelijk om een (beroeps)fout te maken?

Handelt een advocaat die bij de uitoefening van zijn werkzaamheden een fout heeft gemaakt onrechtmatig? Vooral de uit het leerstuk van wanprestatie voortvloeiende zorgvuldigheidsnorm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot lijkt (mede) bepalend voor de beoordeling of de vordering op basis van onrechtmatige daad gegrond is. In het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745 werd een advocaat die de opdracht van een cliënt feitelijk had uitgevoerd, maar die niet zijn contractuele wederpartij was, aansprakelijk gesteld. De auteurs plaatsen vraagtekens bij de uitkomst van deze uitspraak.

Download Print