Hoe gaat Stadermann Luiten om met het coronavirus? Lees meer

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019 ECLI:NL:GHARL:2019:11206

Een 13-jarig slachtoffer van een steekpartij spreekt de ouders (en hun aansprakelijkheidsverzekeraar) van de 13-jarige dader aan ex art. 6:169 BW.  De aansprakelijkheidsverzekeraar weigert dekking met een beroep op de wapenclausule. Het Hof oordeelt dat de tekst van de wapenclausule impliceert dat niet iedere schade veroorzaakt door een wapen is uitgesloten en dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat voor een beroep op de clausule het wapen, waardoor de schade is veroorzaakt in het bezit dient te zijn van of gebruikt dient te worden door de aansprakelijke persoon. Met een verwijzing naar de toelichting bij de opzetclausule, oordeelt het Hof dat voor een gemiddelde consument niet duidelijk behoefde te zijn dat schade veroorzaakt door het bezit of gebruik van een wapen door hun dertienjarige zoon van dekking zou zijn uitgesloten, indien henzelf (als verzekerde ouders) ter zake van dat bezit of gebruik geen enkel verwijt valt te maken. Ten overvloede refereert het Hof aan HR 13 april 2018 ECLI:NL:HR:2018:601 en overweegt dat als de wapenclausule al van toepassing zou zijn, er hier sprake is van dermate bijzondere omstandigheden dat, met het oog op met name de  beoogde slachtofferbescherming van een aansprakelijkheidsverzekering, de wapenclausule alsnog buiten toepassing dient te blijven.

Print

24 december 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:11206